Všeobecné obchodní podmínky

(Kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě těchto VOP při uzavíraní rámcových kupních smluv a kupních smluv mezi společností Michal Hodina, IČ 48424986, DIČ CZ6804201646, se sídlem Hladnovská 351/113, 712 00 Ostrava (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku; evidující úřad: 380701 - Magistrát města Ostravy), jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a druhou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím provozovny (určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb) prodávajícího na území České republiky. Prodávající provozuje internetový obchod (e-shop) na internetové adrese www.htv-hodina.cz, kde jsou také uvedeny další údaje. E-shop dále využívá přesměrování z těchto domén: www.htvhodina.cz, www.jablotron-ostrava.cz, www.jablotronostrava.cz, www.jablotron-alarms.cz, www.jablotronshop.cz, www.jablo-shop.cz. Firma Michal Hodina využívá dodatek k názvu firmy, a sice „HTV Hodina“, přičemž tento dodatek je neoficiální a není zapsán v živnostenském rejstříku.


VOP se vztahují na smlouvy uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující s těmito VOP vyjadřuje souhlas dnem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 
Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě a/nebo v rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a/nebo rámcové kupní smlouvy a jsou závazné pro smluvní strany dnem uzavření příslušné kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze dle těchto VOP uzavřít pouze v českém jazyce.
 
Pokud vztah založený rámcovou nebo kupní či jinou smlouvou uzavřenou dle těch VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak prodávající a kupující se uzavřením rámcové a/nebo jakékoliv kupní smlouvy dle těchto VOP výslovně dohodli, že všechny spory vyplývající z těchto kupních smluv nebo s nimi souvisejícími, resp. týkající se jejich platnosti či vymahatelnosti bez ohledu na to, jestli jsou považovány za nároky smluvní či nikoliv, budou výhradně podřízeny právu České republiky (s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží), když výlučně místně příslušným soudem je soud prodávajícího a rozhodným jazykem pro soudní řízení i pro výklad znění těchto smluv je jazyk český.
 


Objednávky zboží, kupní smlouva
Zboží je možno objednávat:

·         osobně

·         telefonicky

·         e-mailem

·         přes e-shop (preferujeme)


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod (www.htv-hodina.cz).
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let po ukončení jejího plnění, není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
Výdej, zasílání zboží a dodací lhůty
Při objednávce zboží si kupující zvolí způsob odběru zboží - vyzvednutí zboží osobně na pobočce firmy (U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava) nebo doručení prostřednictvím zasílatelské společnosti. Vždy se musí jednat o zasílatelskou společnost, se kterou má prodávající smlouvu. Aktuálně nabízíme zaslání prostřednictvím DPD na adresu, zaslání na výdejní místo Zásilkovny (Z-point) a zaslání prostřednictvím Zásilkovny na adresu (Zásilkovna využívá externí přepravce dle aktuálních možností – nelze přepravce ovlivnit). Zásilkovnu lze využít pouze pro balíky o maximální váze 10Kg a maximálním součtu délek stran 120cm (například 40x40x40cm). Zvolíte-li přepravu prostřednictvím Zásilkovny a bude-li Vaše objednávka nad tuto váhu/rozměry, budeme Vás kontaktovat a navrhneme zaslání prostřednictvím DPD. Možnosti dopravy lze vždy konzultovat i telefonicky s pracovníky firmy.
V případě objednávek zboží, které má prodávající skladem, do 15:00 hodin, je zboží expedováno ještě týž den. Objednávky přijaté po 15:00 hodině jsou expedovány následující pracovní den. Pokud objednané zboží nemá prodávající skladem, sdělí kupujícímu lhůtu pro jeho případné dodání, objednávka může být potvrzena až po odsouhlasení termínu dodání.
Při více objednávkách v jednom dni se na každou objednávku pohlíží jako na novou smlouvu, tzn. je vystavena nová faktura a je zajištěna samostatná expedice.
Dopravné u objednávek nad 10 000,- Kč bez DPH jde k tíži prodávajícího. Výjimkou jsou přepravy nadměrných zásilek, u kterých je doprava fakturována vždy. U objednávek menšího rozsahu je účtováno dopravné a balné dle aktuálního ceníku prodávajícího. Každá zásilka je vybavena podrobnou technickou a obchodní dokumentací.
 
Platební podmínky
Zboží je dodáváno na fakturu s úhradou převodním příkazem nebo na dobírku. V případně osobního odběru lze hradit zboží v hotovosti. Nelze zboží hradit platební kartou. Na fakturu s převodním příkazem je zboží prodáváno pouze stálým obchodním partnerům s uzavřenou obchodní smlouvou a dobrou platební kázní (u stávajících stálých partnerů smlouva není podmínkou). Noví klienti mají možnost obchodní smlouvu uzavřít a zboží odebírat na fakturu. Před tímto krokem je však nutné provést obchod či několik obchodů mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž celková výše bude minimálně 30 000,- Kč bez DPH, a uhradit je v hotovosti či dobírkou. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, po vzájemné dohodě i delší. Při nedodržení splatnosti závazků je klient na svůj závazek upozorněn telefonicky i písemně. Při opakované špatné platební morálce je klientovi odebrána možnost nákupu zboží formou úhrady převodním příkazem.
 
Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy. Dohodnutou kupní cenou za zboží se rozumí cena platná v době uzavření smlouvy. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s cenou a všemi dalšími poplatky, stejně tak, v případě nabídky, se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka a cena v platnosti.
Akční ceny platí při uvedení počtu kusů do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Při pravidelných odběrech zboží a dobré platební kázni zákazníka nabízíme obchodní zvýhodnění (poskytnutí slevy z koncového ceníku, prodloužení splatnosti faktur, propagační materiály a předměty, apod.).

Slevy

Slevy z koncového ceníku jsou poskytovány na základě:

·         pravidelných odběrů, u kterých je dosažena stanovená výše měsíčních, popřípadě ročních objemů

·         při jednorázovém vyšším odběru, dle konkrétní poptávky

·         na výrobky JABLOTRON je poskytována sleva pouze certifikovaným montážním partnerům, přičemž její výše závisí na počtu registrovaných systémů na PCO JABLOTRON SECURITY, případně na počtu u nás zakoupených systémů nebo na celkové výši obratu (na výrobcích JABLOTRON)

·         dle individuálních podmínek

Odpovědnost za vady
Prodávající odpovídá za případné vady výrobků 24 měsíců od jeho prodeje. Po dobu odpovědnosti za vady má odběratel právo na bezplatné odstranění vad a prodloužení záruky o dobu, po kterou byl vadný výrobek reklamován. Maximální doba reklamace je stanovena na 30 dní. Maximální doba reklamace se netýká pozáručního servisu a servisu výrobků, které spadají do rozšířené servisní podpory.
Záruční doba zboží začíná dnem převzetí výrobku s platným daňovým dokladem, nebo vyexpedováním ze skladu s potvrzeným dodacím listem.
Zákazník je povinen bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případné závadě výrobku, na který se vztahuje odpovědnost za vady. Zboží k reklamaci je možno předat osobně na prodejně či zaslat na adresu provozovny (U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava). Zboží musí být vždy předáno s popisem závady. V případě, že bude zjištěna jiná závada nebo se na reklamovanou závadu nevztahuje odpovědnost za vady, budou zákazníkovi účtovány náklady na opravu a přepravu zpět kupujícímu. 
Odpovědnost za vady se nevztahuje na závady způsobené zaplavením, bleskem, poškozením při přepravě, mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou či instalací, neodborným zásahem do elektrické nebo mechanické části zařízení a přepětím. Jako dokument o koupi je považována faktura za odebrané zboží.
Je-li poskytována záruka za jakost, pak se přiměřeně použijí výše uvedená ustanovení.
 
Registrace nových zákazníků a zasílání novinek
Zákazník, který má zájem se zaregistrovat a dostávat obchodní sdělení od prodávajícího, se musí sám zaregistrovat na webových stránkách (www.htv-hodina.cz).
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci ve svém systému z důvodu odlišného oboru podnikání zákazníka, poškozování dobrého jména dodavatele nebo jeho produktů, neprofesionální nebo neetický přístup kupujícího ke svým zákazníkům.
 
Vrácení nového zakoupeného a nepoužitého zboží
Ve zcela ojedinělých případech je umožněno klientovi vrátit zakoupené zboží zpět, a to za níže uvedených časových podmínek:

·         do 30 dní je možné vrátit zboží v plné ceně

·         nad 30 dní od nákupu bude klientovi odečteno 10% z původní ceny

·         nad 60 dní od nákupu bude klientovi odečteno 20% z původní ceny

·         nad 90 dní od nákupu bude klientovi odečteno 30% z původní ceny

·         nad 120 dní a do 180 dní (hranice pro vrácení zboží) se srážkou 50% z původní prodejní ceny

Podmínky vrácení:

·         zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů

·         zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny

·         zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

·         v případě vrácení CD s uživatelským software nesmí být obal otevřen a porušena pečetící nálepka

·         nelze vrátit baterie a akumulátory, pakliže nejsou v zapečetěném obalu

·         zboží je nutno vrátit ve výchozím nastavení (v opačném případě je účtován manipulační poplatek 480,- Kč bez DPH)

 
Místem pro uplatnění vrácení zboží je provozovna firmy. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží bude vystaven kupujícímu opravný daňový doklad. Při nedodržení termínu 30 dnů na vrácení zboží, bude z opravného daňového dokladu odečtena procentuální srážka z původní ceny, dle výše uvedených časových podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo v ojedinělých případech nepřijmout zakoupené zboží od kupujícího zpět.

Zapůjčení zboží za obchodním účelem (za účelem prezentace, odzkoušení, atd...)
Zápůjčka zboží je možná pouze u firem patřícím ke stálým obchodním partnerům a u firem, které s námi uzavřeli obchodní smlouvu a mají uhrazené faktury po splatnosti. Zboží je zapůjčeno za těchto podmínek:

·         zápůjčka zboží se neposkytuje klientům se špatnou platební morálkou

·         zápůjčka se vystavuje na omezenou dobu 14 dní, není-li předem smluveno jinak

·         pokud klient nevrátí zapůjčené zboží ve stanoveném termínu a nezažádá o prodloužení zápůjčky, bude mu zapůjčené zboží automaticky vyfakturováno

·         maximální doba včetně prodloužení zápůjčky je stanovena na 30 dní od převzetí zboží do zápůjčky

·         zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny

·         zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

·         v případě poškození zapůjčeného zboží nebo nedodržení uvedených podmínek bude zboží klientovi vyfakturováno a zasláno zpět

·         zboží je nutno vrátit ve výchozím nastavení (v opačném případě je účtován manipulační poplatek 480,- Kč bez DPH)

·         prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu vy výši ceny výrobku, ze kterou by kupující zboží standardně zakoupil


Technické poradenství
Během pracovní doby je technická podpora k dispozici na mobilních telefonních číslech a emailu a v tuto dobu lze konzultovat jakékoliv problémy nebo nejasnosti, jež jsou spojeny s produkty dodávanými firmou Michal Hodina.
Technická podpora mimo pracovní dobu slouží pouze pro řešení akutních případů, které řeší instalační firmy přímo na objektu při instalaci. Vzhledem k situaci se nepředpokládá, že pracovník technické podpory je vybaven manuály nebo odpovídající dokumentací. Tuto dokumentaci musí mít v době telefonátu k dispozici volající. Telefonická podpora mimo pracovní dobu je zaměřena na konzultace ohledně konkrétních akutních problémů a za předpokladu, že volající se v problematice orientuje a je obeznámen se zařízením v rozsahu instalačního manuálu.
Komu je technická podpora určena?
Technickou podporu poskytujeme pouze klientům společnosti Michal Hodina v rámci našich nadstandardních služeb a vztahuje se pouze na zařízení pocházející od naší firmy. Ústředny aj. jsou značené nálepkou s identifikačním číslem a v okamžiku technického poradenství po telefonu může náš technik požadovat údaje uvedené na nálepce. Věříme, že toto autorizované poradenství Vám nepřinese komplikace a nám ušetří čas, který budeme moci lépe věnovat našim zákazníkům.
 
Servisní podmínky (reklamace, záruční a nezáruční opravy)
Cílem prodávajícího je nabízet kvalitní a rychlý záruční i pozáruční servis. Ceny pozáručních oprav jsou účtovány dle rozsahu závady a tak, aby byly vždy rentabilní. Kupující může prodávajícímu sdělit maximální částku, kterou je ochoten za opravu zaplatit.  U vyšších částek je kupující kontaktován k odsouhlasení ceny opravy předem a oprava se realizuje až po jeho odsouhlasení. Po provedeném servisu prochází každý opravovaný výrobek testem základních funkcí. Na opravu je poskytnuta záruku 6 měsíců.

Každá zásilka zaslaná na servis do firmy Michal Hodina musí obsahovat průvodní dopis s následujícími údaji:

·         adresu odesílatele, na kterou má být zařízení zpět doručeno

·         osobu, která věc vyřizuje + kontaktní telefon

·         popis závady, kvůli které je zařízení zasláno

 

V případě, že průvodní dopis nebude přiložen nebo nebude-li obsahovat uvedené informace, je fakturován režijní poplatek 100,- Kč bez DPH za dohledání potřebných informací.
Záruční oprava:
Jedná se o zboží, které je v záruční době. Oprava ani doprava se nefakturuje.
Pozáruční oprava:
Jedná se o zboží, které je po záruční době, o zboží, které nebylo zakoupeno u prodávajícího nebo o zboží, u něhož je nalezena závada, na kterou se záruka nevztahuje. Tyto opravy jsou vždy účtovány. Pokud by cena opravy přesáhla 50% ceny nového zboží ze základního ceníku, je další postup konzultován s firmou, která zařízení na opravu zaslala. K ceně opravy bude fakturováno poštovné a balné dle standardní výše.
 
Test funkčnosti:
Jedná se o zboží, na které se nevztahuje záruka a je zaslané na opravu. Není-li u výrobku nalezena žádná závada a neproběhla oprava, je za závěrečný test funkčnosti fakturována částka 200,- Kč bez DPH + poštovné a balné.
 
Zápůjčka výrobku předem v rámci servisu
Pro urychlení servisu je našim stálým klientům poskytováno zboží na zápůjčku předem. Zápůjčka předem je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u firmy Michal Hodina, a to pouze firmám, které mají dobrou platební morálku a mají podepsanou obchodní smlouvu.
Zboží je odesíláno zpravidla ještě v den nahlášení závady či den následující (mimo víkendů a svátků). Vzhledem k tomu, že zápůjčka předem je poskytnuta pouze na základě telefonické dohody bez možnosti objektivního zjištění závady, je pro zápůjčku předem používáno opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Po telefonické objednávce, kdy volající uvede firmu i své jméno včetně čísla mobilního telefonu, je zasíláno zařízení stejného typu nebo typový nástupce. Původní zboží se závadou vrací zákazník na adresu provozovny firmy Michal Hodina (HTV Hodina, U Kapličky 63/8, 712 00 Ostrava). Jedná-li se o pozáruční opravu, bude dodatečně fakturována cena opravy a také náklady na přepravu výrobku ke kupujícímu, neproběhl-li osobní odběr.
 
Zboží je zapůjčeno za těchto podmínek:

·         zápůjčka výrobku v rámci servisu je poskytnuta standardně na dobu max. 10 dnů

·         doba se počítá ode dne odeslání či předání výrobku kupujícímu do doby doručení vadného zboží prodávajícímu           

Není-li do 10 dnů vadné zboží vráceno, je firma telefonicky či emailem upozorněna. Pokud není zařízení vráceno ani do dalších 10 dnů od upozornění, automaticky bude vystavena faktura odpovídající stáří zaslaného zboží a individuální slevě klienta + poštovné a balné.

·         prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu vy výši ceny výrobku, ze kterou by kupující zboží standardně zakoupil
Veškeré smluvní vztahy mezi smluvními stranami neupravené v těchto VOP, Rámcové kupní smlouvě, nebo příslušné kupní smlouvě se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 
Prodávající může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit tehdy, je-li podle uvážení prodávajícího rozumná potřeba jejich změny. Nové znění VOP je prodávající povinen oznámit a uvést na svých webových stránkách. Tyto nové VOP se stanou účinnými dnem zveřejnění, není-li prodávajícím uvedena účinnost pozdější.
 

 


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září 2020

 

V Ostravě dne 1. září 2020

Michal Hodina